wisechild: (max en de maxi monsters)
[personal profile] wisechild
Beste weekend in maanden!
Ik heb mn reiki 1 gehaald. Weekend met ontzettend veel energie. Maar daarna was het tijd om te aarden. Toen N me opbelde of ik zin had om een ritje te maken heb ik ook spontaan ja gezegd. Hij stond al voor de deur voordat ik spijt kon krijgen.
Super fijn en spannend. Maar 1 van de beste dingen om te aarden. je zit lekker dicht tegen een lief iemand aan, bent je super bewust van je lichaam door al de wind die op je lichaam drukt en je moet wel op letten en in het moment zijn want je moet mee bewegen.

Wel een beetje overtollig adrenaline dus ik ga maar eens eten koken en dan heeeel lang douchen. Heb waarschijnlijk 2 liter crèmespoeling nodig om de klitten uit mn haar te krijgen. En morgen heb ik vast ontzettende spierpijn maar het was het zeker waard!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

wisechild: (Default)
wisechild

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23 242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 01:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios